એપ્લિકેશનને યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવા માટે, તમારું ક્રોમ બ્રાઉઝર અપડેટ કરો!

કૃપા કરીને એપ્લિકેશનને યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવા માટે ક્રોમ બ્રાઉઝરને અપડેટ કરો.

આ કરવા માટે, લિંકને અનુસરો અને અપડેટ બટન પર ક્લિક કરો.

ક્રોમ અપડેટ કરો
support@ulive.fit