ដើម្បី ធ្វើឲ្យ កម្មវិធីដំណើរការបានត្រឹមត្រូវសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត Chrome របស់អ្នក!

សូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត Chrome ដើម្បី ធ្វើឲ្យ កម្មវិធីដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។

ដើម្បីធ្វើដូចនេះធ្វើតាមតំណហើយចុចលើប៊ូតុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Chrome
support@ulive.fit